Skip to content
Nederlands - België

Algemene voorwaarden

In dit document vindt u de afspraken over de overeenkomst die u als klant (hierna: de “Klant”) met TurnUp aangaat voor het gebruik van de diensten van TurnUp. Dit document bestaat uit:

1. de algemene voorwaarden van TurnUp (hierna: de “Algemene Voorwaarden”).

Deel I: Algemene Voorwaarden

Begripsomschrijvingen

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:-

- Diensten

alle door of namens TurnUp op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten en/of verrichtte/te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen SaaS Diensten en Overige Diensten;

- Klant

iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, met wie TurnUp een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan (waaronder gebruikers van het in artikel 2 bedoelde Proefaccount);

- Leverancier

iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van TurnUp;

- Overeenkomst

iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake de levering van Diensten en aanverwante onderwerpen;

- Overige Diensten

alle door en/of namens TurnUp aan Klant te leveren diensten van welke aard dan ook, niet zijnde SaaS Diensten;

- Partijen, respectievelijk Partij

- Klant en/of TurnUp;

- SaaS Diensten

alle door of namens TurnUp via het internet aan Klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren Software-as-a-Service (SaaS) diensten- en gerelateerde diensten;

TurnUp

TurnUp B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te Winston Churchillplein 1/002 te 9600 Ronse met BTW-nummer BE 0782.448.322, dan wel een andere rechtspersoon die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met Klant en deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op die rechtsverhouding;

- Vergoeding

de door Klant aan TurnUp verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst c.q. zoals beschreven in deze algemene voorwaarden;

- Werkdag

een kalenderdag van 08.30 uur tot 17.30 uur, behoudens weekeinden en in België geldende, officieel erkende feestdagen..

1. Algemene voorwaarden, Totstandkoming en Duur Overeenkomst

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Andersluidende algemene voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de Klant, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen worden afgeweken.

2. De Overeenkomst tussen Klant en TurnUp komt tot stand door middel van het online aanmelden via de website van TurnUp, waarop de Klant een account kan aanmaken en een abonnement kan afsluiten.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur van 1 of 3 jaar. De duur wordt bepaald in de bestelbon en de factuur naar de klant. Een betaling van de factuur bevestigd het aanvaarden van de duurtijd van het abonnement.

Een abonnement van 1 jaar kan door de klant schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van minstens 1 maand vóór het einde van de looptijd. Indien de klant het contract niet opzegt, wordt het contract stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 1 jaar.

Een contract van 3 jaar kan door de klant schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van minstens 3 maanden vóór het einde van de looptijd. Indien de klant het contract niet opzegt, wordt het contract stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 3 jaar.

Indien het contract niet wordt opgezegd, wordt het contract sowieso en onherroepelijk met dezelfde periode verlengd.

2. Diensten

1. Na het tot stand komen van de Overeenkomst vangt TurnUp aan met de levering van de Diensten.

2. Diensten worden verleend op een ‘as is’ basis en gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van het leveren van de diensten (in het geval van SaaS Diensten: het verlenen van toegang tot de Diensten). Het gebruik door Klant van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties zijn voor rekening en risico van Klant.

3. TurnUp is gerechtigd de (toegang tot de) Diensten te wijzigen, vervangen, op te schorten of te blokkeren, onder meer voor geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS Diensten. TurnUp zal ‘down-time’ zo veel mogelijk van tevoren aankondigen. De verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant blijft onverkort van toepassing.

4. In geval van een storing van de SaaS Diensten kan Klant gedurende Werkdagen contact opnemen met de supportdesk van TurnUp. Klant is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van support, mits dit gebeurt op basis van ‘fair use’.

3. Vergoeding & Betaling

1. Klant is periodiek een Vergoeding verschuldigd volgens de daarvoor door TurnUp vastgestelde en bekendgemaakte tarieven welke, tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven zijn exclusief belastingen (zoals B.T.W.) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2. De Klant zal facturen van TurnUp uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd betaling van de facturen op te schorten of te verrekenen.

3. TurnUp is gerechtigd de geldende Vergoedingen en tarieven eenmaal per contractjaar binnen redelijke grenzen aan te passen. TurnUp zal Klant hierover schriftelijk informeren uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment van het ingaan van deze aanpassing. Klant is gerechtigd de Overeenkomst met TurnUp op te zeggen binnen één maand na de aangekondigde prijsverhoging.

4. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.2 betaalt, is – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van TurnUp – (i) Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, en (ii) is TurnUp (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant is gehouden alle incassokosten die TurnUp moet maken aan TurnUp te vergoeden, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag (ongeachte de hoogte daarvan) of, indien hoger, € 250,-.

4. Verplichtingen Klant

1. Klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan TurnUp verstrekte gegevens in alle opzichten correct zijn. Klant is gehouden TurnUp onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens.

2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de (beveiliging van) gegevens die toegang geven tot de TurnUp omgeving, waaronder met name het gebruik van sterke wachtwoorden. Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten, de data en de content en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Klant is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wettelijke voorschriften waaronder begrepen de wetgeving op het gebied van persoonsgegevens.

3. Klant vrijwaart TurnUp voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de Diensten door de Klant.

5. Verplichtingen TurnUp

1. TurnUp zal ten behoeve van de levering van Diensten gekwalificeerde personen beschikbaar stellen en zich ervoor inspannen de levering ervan naar beste kunnen uit te voeren.

2. TurnUp streeft naar een beschikbaarheid van de SaaS Diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, maar TurnUp garandeert niet dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Als de Diensten onverhoopt niet beschikbaar zijn, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant onverkort van toepassing, tenzij de niet-beschikbaarheid langer dan één werkdag duurt. In dat laatste geval zal TurnUp een korting op de Vergoeding toepassen naar rato van de duur van de niet-beschikbaarheid van de Diensten.

3. TurnUp is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van haar Leveranciers. Klant geeft TurnUp de bevoegdheid (volmacht) om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.

6. Geheimhouding & Persoonsgegevens

1. Partijen zullen niet zonder toestemming van de andere partij informatie aan derden verstrekken over bedrijfsgevoelige informatie van de andere partij, en andere informatie waarvan zij kunnen begrijpen dat deze vertrouwelijk is.

2. Bij de uitvoering van de Diensten worden persoonsgegevens verwerkt van klanten en werknemers van de Klant. Op deze gegevensverwerkingen is de Verwerkersovereenkomst in deel 2 van dit document van toepassing. Persoonsgegevens worden altijd beschouwd als vertrouwelijke gegevens.

7. Intellectueel Eigendom

1. Klant is en blijft rechthebbende op alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot alle data en informatie van Klant. TurnUp respectievelijk haar Leveranciers zijn exclusief rechthebbenden op alle onderdelen van haar Diensten (en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten), waaronder begrepen de technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten, en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. Klant verkrijgt uitsluitend het niet-overdraagbare en niet-exclusieve gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst om de Diensten te gebruiken voor de normale werkzaamheden van Klant (hierna: het ‘Gebruiksrecht’). Klant verkrijgt geen andere (gebruik)rechten en/of andere bevoegdheden met betrekking tot de (intellectuele eigendomsrechten op) de Diensten.

2. Voornoemd Gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de Diensten te laden en uit te voeren voor het aantal en soort gebruikers en gebruik waarvoor Klant een abonnement heeft afgesloten. Indien TurnUp constateert dat Klant de Diensten aan meer of andere gebruikers ter beschikking stelt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, of de Dienst anderszins op niet toegestane wijze gebruikt, is TurnUp gerechtigd met terugwerkende kracht extra vergoedingen in rekening te brengen aan de Klant, los van het recht van TurnUp om in dat geval (additionele) schadevergoeding te vorderen en andere rechtsmaatregelen te nemen. Het is TurnUp toegestaan technische maatregelen (zoals onder meer modules- en/of gebruiker sleutels) te nemen ter bescherming van de Diensten en beperking van het gebruik daarvan.

3. Voor Diensten die TurnUp niet heeft ontwikkeld en derhalve van een Leverancier zijn, gelden de voorwaarden van de betreffende Leverancier.

TurnUp verleent de klant een beperkte gebruikslicentie op deze standaardprogramma’s, met dien verstande dat deze, inclusief de dragers, de exclusieve eigendom van TurnUp blijven. Omdat de verleende gebruikslicentie beperkt is, zijn volgende handelingen strikt verboden, tenzij deze onontbeerlijk zijn om deze standaardprogramma’s onder licentie te kunnen gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bestemming ervan:

• het corrigeren van fouten zonder tussenkomst van TurnUp;

• het tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk kopiëren van de standaardprogramma‘s, onder om het even welke vorm of via om het even welk middel; behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor het opladen, het tonen, de overdracht, het doorsturen of het opslaan ervan, en op voorwaarde dat daarvoor op voorhand en schriftelijk door TurnUp toelating werd gegeven;

• Het nabootsen van de standaardprogramma’s die ter beschikking worden gesteld met doelstelling deze zelf te bouwen en de licentie met TurnUp te omzeilen;

• elke handeling of manipulatie die het mogelijk maakt de standaardprogramma's onder licentie te laten gebruiken door een aantal gebruikers dat hoger ligt dan het aantal dat voorzien wordt in de bijzondere voorwaarden;

• de vertaling, aanpassing, of enige andere wijziging van de standaardprogramma’s en van de kopieën ervan;

• elke vorm van verspreiding onder het publiek, inbegrepen verhuring en uitlening, van de originele standaardprogramma’s of van kopijen ervan.

Alle vormen van distributie aan moeder- of zusterbedrijven van de klant. De klant kan echter, na schriftelijke toestemming van TurnUp, het gebruik van het softwarepakket toestaan aan deze dochterbedrijven waarvan hij een participatie van minstens 51% heeft.

Voor elke inbreuk op één van de voorschriften uit het onderhavige artikel zal de klant TURNUP een schadevergoeding verschuldigd zijn die in de aankoopmodus gelijk is aan het dubbele van de geactualiseerde verkoopprijs van het betreffende standaardprogramma en in de huurmodus aan een heffing van 48 maanden, met een minimum van €50.000.

ARTIKEL 24

De methoden modellen, beschrijvingen, berekeningen en specificaties betreffende het standaardprogramma, alsook de ’broncode blijven exclusieve eigendom van TurnUp en worden niet aan de klant geleverd. Hieruit resulteert dat TurnUp de enige eigenaar blijft, in het bijzonder van alle intellectuele rechten die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden. Op vraag van de klant engageert TurnUp zich echter tot het in bewaring geven van de broncodes van de standaardprogramma's die onder de bijzondere overeenkomsten vallen, bij een derde instantie die als sekwester wordt aangeduid. Deze instantie mag enkel in de volgende gevallen de broncodes aan de klant overhandigen:

• TurnUp meldt aan de klant dat de standaardprogramma's niet meer commercieel opgevolgd worden en dat ze niet meer instaat voor het onderhoud.

• in geval van ontbinding (met uitsluiting van fusie, overname of splitsing) of faillissement van TurnUp, behalve wanneer de vereffenaar of de curator de rechten en verplichtingen van TurnUp met betrekking tot het betrokken programmapakket aan derden heeft overdragen binnen de drie maanden te rekenen vanaf haar ontbinding of faillissement.

De kosten die gepaard gaan met deze in bewaring-geving bij een sekwester van de broncodes van de standaardprogramma's worden door de sekwester rechtstreeks aan de klant gefactureerd. TurnUp zal deze bovendien de kosten en prestaties die resulteren uit deze bewaargeving factureren, in het bijzonder deze van de voorbereiding van de gemagnetiseerde gegevensdragers.

8. Aansprakelijkheid

1. TurnUp is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het tijdelijk niet beschikbaar zijn, niet goed functioneren, en/of (tussentijds) uitvallen van (onderdelen van) de Diensten.

2. Voor overige schade geldt dat TurnUp uitsluitend aansprakelijk is voor toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt hier uitsluitend verstaan: (a) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (b) redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van TurnUp aan de overeenkomst te laten beantwoorden en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade. Aansprakelijkheid van TurnUp voor alle andere vormen van schade dan voornoemd, zoals onder andere indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet of winst, verloren klanten, reputatieschade, immateriële schade, gemiste besparingen, gemiste opdrachten, gemiste investeringen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van TurnUp voor directe schade, kosten of ander nadeel uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder begrepen de verwerkersovereenkomst van TurnUp, of schade die voortvloeit uit een wegens de Klant gepleegde onrechtmatige daad, is steeds beperkt tot de door TurnUp aan Klant voor de Diensten gefactureerde Vergoeding exclusief B.T.W. over de periode van zes (6) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, met een maximum van € 20.000,-.

3. Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat alleen indien Klant binnen dertig (30) dagen nadat Klant het ontstaan van de schade redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijk mededeling heeft gedaan aan TurnUp.

4. Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van TurnUp voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid door TurnUp.

9. Beëindiging

1. Iedere Partij is bevoegd de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien (i) de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

2. Na beëindiging van de overeenkomst, op welke wijze dan ook, blijven de bepalingen van kracht die de kennelijke bedoeling hebben om na beëindiging van kracht te blijven, waaronder in ieder geval de bepalingen in de artikelen 7, 8 en 9.

10. Slotbepalingen

1. TurnUp is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk een maand voorafgaand aan het van kracht worden van de wijziging per e-mail aan de Klant gecommuniceerd.

2. Bij het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, aanvaard de gebruiker de algemene voorwaarden voor iedereen binnen zijn of haar zelfde organisatie en/of zuster- moederorganisatie, die gebruik maakt van de diensten van TurnUp. Dit geldt ook voor gebruikers zonder een specifieke overeenkomst met TurnUp.

3. TurnUp is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen.

4. Alle geschillen die uit de Overeenkomst, onderhavige Algemene Voorwaarden en/of de Verwerkersovereenkomst en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oudenaarde, België.